10 % ZL'AVA na VŠETKO. Len do pondelka 22. apríla. Kód: RCSTART10.

PODMIENKY A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Úvodné ustanovenia

1.1. Spoločnosť RCprofi s.r.o., IČO: 06512232, so sídlom Topol 31, 537 01 Chrudim 1, vedená na Krajskom súde v Hradci Králové pod sp.zn. C 40326 ako správcovi osobných údajov (ďalej len "správca") stanovuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") tieto podmienky a informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej len "podmienky"), ktoré sa týkajúce spracovania a ochrany osobných údajov.

1.2. Správca spracováva pri nákupe a predaji svojho tovaru a pri prevádzke e-shopu umiestneného na webových stránkach www.rcprofi.sk (ďalej len "e-shop") osobné údaje svojich zákazníkov a obchodných partnerov, pričom toto spracovanie osobných údajov upravujú tieto podmienky.

1.3. Správca spracováva osobné údaje fyzických osôb, ktoré s ním uzatvárajú kúpnu zmluvu v rámci e-shopu, v ktorej vystupujú ako strana kupujúci - obchodní partneri či zákazníci správcu (ďalej len "subjekt").

1.4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

1.5. Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:

 • Adresa pre doručovanie: Topol 31, 537 01 Chrudim 1
 • E-mailová adresa: obchod@rcprofi.sk
 • Telefón: +420 721 879 721

2. Osobné údaje

2.1. Správca je oprávnený spracovávať iba osobné údaje subjektu, ktoré mu subjekt sám poskytne v rámci prevedenia objednávky na e-shope, či také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi správcom a subjektom, prípadne pre vedenie účtovníctva alebo splnenie inej zákonnej povinnosti správcu či za účelom plnenia oprávnených záujmov správcu.

2.2. Správca spracováva tieto osobné údaje subjektov:

 • meno a priezvisko fyzickej osoby,
 • doručovaciu adresu, adresu trvalého bydliska, adresu miesta podnikania,
 • kontaktné údaje - telefónne číslo a e-mailovú adresu (ďalej spoločne ako "osobné údaje").

3. Použitie všeobecných zásad ochrany osobných údajov

3.1. Pri spracúvaní osobných údajov subjektov dodržiava správca okrem iného aj nasledujúce pravidlá, ktoré sú ďalej špecifikované týmito podmienkami:

 • Zásada legitimity

Správca spracováva osobné údaje subjektov za účelom splnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, a za účelom splnenia svojich zákonných povinností.

 • Zásada proporcionality

Pri spracovaní osobných údajov subjektov postupuje správca tak, aby bola dodržaná zásada proporcionality (primeranosti). Spôsob spracovania osobných údajov je proporcionálny najmä vtedy, ak cieľ nemôže dosiahnuť iným spôsobom, čoho sa správca snaží vždy docieliť.

 • Zásada transparentnosti

Osobné údaje subjektov sú spracovávané čo možno najtransparentnejším spôsobom. Za týmto účelom dodržiava správca aj tieto podmienky, ktoré upravujú spôsob, rozsah a ďalšie podmienky spracovania osobných údajov subjektov.

 • Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané spôsobom, ktorý zabezpečuje náležité zabezpečenie osobných údajov tak, aby nemohli byť zneužité, neoprávnene spracované, náhodne stratené, zničené či poškodené.

 • Zásada obmedzeného uloženie

Osobné údaje subjektov sa uchovávajú iba na nevyhnutnú dobu či zákonom stanovenú dobu a po jej uplynutí musia byť bezo zvyšku zničené.

 • Zásady kvality údajov

Správca vynakladá maximálne úsilie na to, aby spracovávané údaje boli bezchybné a kompletné.


4. Spracovávanie a zabezpečenie osobných údajov

4.1. Akékoľvek spracovanie osobných údajov subjektov je vykonávané v súlade s právnymi predpismi.

4.2. Právnym základom spracovanie osobných údajov je

 • splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov,
 • dodržanie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
 • plnenie oprávnených záujmov správcu.

4.3. V prípade, že by malo dôjsť k spracovaniu osobných údajov z iných zákonných dôvodov a za iným účelom, než je uvedený v čl. 4.2 týchto podmienok, je k takémuto spracovaniu nevyhnutný súhlas dotknutej osoby.

4.4. Všetky dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje subjektov, sú vhodne technicky a organizačne zabezpečené a uchovávané v priestoroch správcu a má k nim prístup len obmedzený počet určených zamestnancov správcu, nie tretie osoby, okrem osôb, ktoré sú so správcom zmluvne zaviazané zmluvou o spracovaní osobných údajov (externá účtovná spoločnosť, IT podpora a pod.). Tieto osoby sú však povinné chrániť osobné údaje rovnakým spôsobom ako správca.

4.5. Správca spracováva osobné údaje v elektronickej i tlačenej podobe.

4.6. Správca spracováva osobné údaje nasledujúcimi spôsobmi:

 • zhromaždenie,
 • usporiadanie,
 • uloženie,
 • vyhľadanie,
 • použitie k stanoveným účelom,
 • vymazanie a zničenie.

4.7. Osobné údaje, ktoré sú uchovávané elektronicky v internom softvéry, sú chránené proti prístupu tretích osôb a prípadnému zneužitiu prístupovými heslami. Fyzické nosiče elektronických dát sú chránené pred neoprávneným prístupom tretích osôb a osobné údaje uložené na nosičoch sú chránené tiež antivírusovou ochranou a systémom bezpečnostných kópií.

4.8. Osobné údaje uchovávané v tlačenej podobe sú chránené proti prístupu tretích osôb obmedzeným prístupom správcom určených osôb a ďalšími technicko-bezpečnostnými opatreniami, najmä fyzickým zabezpečením v uzamknutých priestoroch správcu mimo dosahu nepovolaných osôb.

4.9. V prípade, že dôjde k úniku osobných údajov subjektov či ak takýto únik hrozí z dôvodu porušenia bezpečnosti osobných údajov, oznámi správca túto skutočnosť dozornému úradu do 72 hodín od okamihu, keď sa o ňom dozvedel.

4.10. K automatizovanému spracovaniu osobných údajov správcom nedochádza.


5. Práva dotknutých osôb

5.1. Subjektom údajov náležia z platných právnych predpisov určité práva, ktoré sú upravené týmto článkom podmienok.

5.2. Subjekt má právo na informácie o spracovaní jeho osobných údajov podľa čl. 15 ods. 1 GDPR, teda napr. o tom, aké osobné údaje a v akom rozsahu správca spracováva, za akým účelom ich spracováva, po akú dobu ich ukladá a komu ich sprístupňuje. Tieto informácie môže na požiadanie získať na e-mailovej adrese správcu uvedenej v čl. 1.5 týchto podmienok.

5.3. Subjekt má právo na prístup k osobným údajom, ktoré správca spracováva. Toto právo môže subjekt uplatniť na e-mailovej adrese správcu uvedenej v čl. 1.5 týchto podmienok.

5.4. Subjekt má právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ak má pochybnosti o tom, že spracovanie osobných údajov vykonáva správca v rozpore s právnymi predpismi.

5.5. Subjekt má právo na opravu a doplnenie chybných alebo neúplných osobných údajov, pokiaľ na takéto nedostatky upozorní správcu na e-mailovej adrese správcu uvedenej v čl. 1.5 týchto podmienok, správca chybu opraví či údaje doplní.

5.6. Subjekt má právo na to, aby jeho osobné údaje boli bezo zvyšku zničené, toto právo môže uplatniť na e-mailovej adrese správcu uvedenej v čl. 1.5 týchto podmienok, ak je daný aspoň jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované,
 • osobné údaje boli spracovávané protiprávne,
 • osobné údaje sa musia vymazať za účelom splnenia zákonných povinností.

5.7. Subjekt má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie osobných údajov, ak subjekt popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby mohol správca presnosť osobných údajov overiť.


6. Doba uchovávania osobných údajov

6.1. Správca je v súlade s platnými právnymi predpismi oprávnený spracovávať osobné údaje osoby uvedené v čl. 2.2 týchto podmienok po dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia správcovi, v prípade vystavenia daňového dokladu s uvedením týchto osobných údajov potom po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy je správca oprávnený osobné údaje subjektu uložiť a spracovávať po dobu trvania kúpnej zmluvy a ďalej po dobu ďalších 10 rokov po dátume ukončenia tejto zmluvy a splnenia všetkých záväzkov, ktoré z nej vyplývajú. Pri stanovení tejto lehoty vychádza správca z maximálnej dĺžky premlčacej doby prípadného uplatňovania vzájomných práv kontrolóra alebo subjektov vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy.

6.2. Po uplynutí doby uvedenej v čl. 6.1 týchto podmienok správca osobné údaje subjektu bezo zvyšku zničí, ibaže je pre správcu nevyhnutné osobné údaje subjektu naďalej spracovávať, napríklad na ochranu oprávnených záujmov správcu či splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje.


7. Prenos osobných údajov

7.1. Správca neodovzdáva osobné údaje do tretích krajín mimo Európskej únie alebo medzinárodným organizáciám mimo EÚ.

7.2. Správca prenáša osobné údaje k spracovaniu iba tretím osobám uvedeným v čl. 4.4 týchto podmienok.


8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto Podmienky a informácie o spracovaní osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018.


Prečo nakupovať u RCprofi