10 % zľava na LETNÝ VÝPREDAJ s kódom VYPREDAJ10 = len do 15. júla. Vyberajte si »

AKO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?


Spoločnosti RCprofi s.r.o., IČO: 06512232, so sídlom Topol 31, 537 01 Chrudim 1, vedenej na Krajskom súde v Hradci Králové pod sp.zn. C 40326 ako správcovi osobných údajov („RCprofi“), kontaktný email: obchod@rcprofi.sk záleží na ochrane Vašich osobných údajov, preto si prosím prečítajte, ako RCprofi spracováva Vaše osobné údaje, ako s nimi nakladá a ako ich chráni.

Vaše osobné údaje spracovávame v prípade, že ste obchodným partnerom, zákazníkom alebo návštevníkom webových stránok www.rcprofi.sk.


Aké moje osobné údaje spracovávate?Najmä tie, ktoré potrebujeme pre splnenie zmluvy uzatvorenej na základe Vašej objednávky, teda identifikačné údaje ako je napríklad Vaše meno, priezvisko, doručovacia adresa, prípadne adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa.


Ako dlho budete moje osobné údaje uchovávať?Podľa príslušných právnych predpisov sme povinní uchovávať napr. daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo. Tiež po dodaní tovaru na Vašu adresu treba uchovávať Vaše osobné údaje z dôvodu napr. odstúpenia od zmluvy, reklamácie, uplatňovania náhrady škody, a to po dobu 5 rokov od uzavretia zmluvy. Preto napr. nemôžeme Vaše osobné údaje zmazať hneď po odoslaní tovaru na Vašu adresu ani bezprostredne po Vašej žiadosti o výmaz osobných údajov.


Môžu byť moje osobné údaje zneužité?Prijali sme všetky možné opatrenia, aby k zneužitiu alebo úniku Vašich osobných údajov nedošlo. K Vašim osobným údajom má prístup len obmedzený počet osôb, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti, Vaše osobné údaje sú vhodným spôsobom organizačne a technicky zabezpečené, teda výpočtová technika je chránená prístupovými heslami a antivírusovým systémom, v písomnej podobe sú Vaše osobné údaje chránené aj fyzickým zabezpečením, teda v uzamknutých priestoroch mimo dosahu nepovolaných osôb. K úniku alebo zneužitia Vašich osobných údajov by teda dôjsť nemalo.


Odovzdávate moje osobné údaje nejakým ďalším osobám?Na zabezpečenie chodu našej spoločnosti odovzdávame Vaše fakturačné údaje externej účtovníčke, ktorá je povinná chrániť Vaše osobné údaje rovnakým spôsobom ako my, teda v súlade s platnými právnymi predpismi. Žiadna ďalšia tretia osoba k Vašim osobným údajom prístup nemá.


Mám nejaké práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?Samozrejme, náležia Vám všetky práva, ktoré Vám priznávajú právne predpisy. Máte možnosť nás požiadať, aby sme Vám oznámili, aké Vaše osobné údaje spracovávame a k týmto údajom Vám môže byť umožnený aj prístup. Ak máte podozrenie, že spracovávame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete požadovať nápravu. V prípade, že máte podozrenie, že pri spracovaní Vašich osobných údajov porušujeme zákon, či iné platné právne predpisy, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo informácií, nás kontaktujte na hore uvedenej e-mailovej adrese.


Kde sa dozviem o spracovaní osobných údajov a mojich právach viac informácií?Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v Podmienkach spracovania osobných údajov, ktoré nájdete v odkaze nižšie.Ďalšie dôležité dokumenty:


Prečo nakupovať u RCprofi